Chính sách bảo mật

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau theo tình hình và nhu cầu thực tế:

1. Xác minh các thủ tục, quản lý hành chính hàng ngày của các tài khoản, tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư thực hiện hướng dẫn của khách hàng hoặc trả lời các câu hỏi của khách hàng; và chia sẻ, liên tục xác minh và chuyển dữ liệu cá nhân đó với các chi nhánh hoặc công ty liên quan của Wenchuan về các dịch vụ đầu tư hoặc giao dịch có liên quan.

2. Xử lý tài sản thế chấp của khách hàng hoặc thu hồi nợ của khách hàng;

3. Chuyển dữ liệu cá nhân đó cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xác minh tín dụng và / hoặc xác minh dữ liệu;

4. Cung cấp bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến hoặc liên quan để tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, nghị định hoặc lệnh nào của cơ quan quản lý;

Wenchuan sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng, nhưng có thể cung cấp cho các tổ chức và người sau đây theo tình hình và nhu cầu thực tế:

1. Các công ty khác của Wenchuan, bao gồm các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ, hoặc các chi nhánh của các công ty con, hoặc các công ty thuộc sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu một phần dưới danh nghĩa giám đốc và nhân viên của Tập đoàn;

2. Các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý việc kinh doanh có liên quan cho khách hàng, bao gồm nhà bù trừ, công ty dịch vụ chuyên nghiệp, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ hệ thống máy tính, dịch vụ hỗ trợ hệ thống viễn thông khi cần các thủ tục để hoàn thành dịch vụ khách hàng;

3. Bất kỳ cơ quan quản lý hoặc chính phủ nào liên quan đến hoặc điều chỉnh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Wenchuan;

4. Các nhân viên phù hợp hoặc có trình độ được Wenchuan xem xét theo nghĩa vụ bảo mật, bao gồm các thành viên của nhóm và nhân viên của nhóm. Và những người được ủy quyền này phải giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Theo các điều khoản của pháp lệnh, khách hàng có quyền yêu cầu Wenchuan sửa dữ liệu sai liên quan đến khách hàng và chấm dứt sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản. Chỉ Wenchuan mới có quyền tính phí hợp lý để xử lý các yêu cầu sửa dữ liệu theo các điều khoản của Pháp lệnh.

CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch ký quỹ liên quan đến lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Khoản lỗ có thể vượt quá số tiền ký gửi ban đầu nếu các điều kiện giao dịch không thuận lợi. Biến động của giao dịch ký quỹ bị ảnh hưởng bởi nhiều loại toàn cầu các yếu tố, và nhiều yếu tố trong số này rất khó dự đoán. Và sự biến động mạnh mẽ của giá Giao dịch ký quỹ có thể khiến các nhà đầu tư không giải quyết được lãi và lỗ. Mặc dù nhân viên của Wenchuan liên tục chú ý đến các tình huống thị trường, họ không thể đảm bảo bất kỳ sự chính xác nào của dự đoán, cũng không thể họ đảm bảo rằng tổn thất không vượt quá một số tiền nhất định.

1.Wenchuan International Co., Ltd và trang web này không phục vụ công chúng của Hồng Kông Đặc biệt Khu hành chính (HKSAR) và cư dân Hồng Kông. Nội dung web trong trang web này không phù hợp với công chúng ở HKSAR và cư dân Hồng Kông.

2. Bạn không phải là cư dân Hồng Kông và bạn không ở HKSAR khi truy cập trang web này và mở một tài khoản.

3. Cả Wenchuan International Co., Ltd và trang web này đều không đưa ra bất kỳ lời mời chào hay khuyến mãi nào về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào và không cho ai lời khuyên đầu tư.

WenChuan International reserved all right

Chính sách bảo mật| Các điều khoản và điều kiện|Chủ